Kết quả sáng kiến

Hợp lệ: 944998
Đang xem xét: 285766
Không hợp lệ: 6434
Từ ngày
Đến ngày
Tình trạng
Tác giả Tên sáng kiến Nơi công tác Thời gian công nhận sáng kiến