Kết quả sáng kiến

Hợp lệ: 2033682
Đang xem xét: 363353
Không hợp lệ: 12086
Từ ngày
Đến ngày
Tình trạng
Tác giả Tên sáng kiến Nơi công tác Thời gian công nhận sáng kiến