Kết quả sáng kiến

Hợp lệ: 636764
Đang xem xét: 201205
Không hợp lệ: 5406
Từ ngày
Đến ngày
Tình trạng
Tác giả Tên sáng kiến Nơi công tác Thời gian công nhận sáng kiến