Kết quả sáng kiến

Hợp lệ: 1267338
Đang xem xét: 388763
Không hợp lệ: 7159
Từ ngày
Đến ngày
Tình trạng
Tác giả Tên sáng kiến Nơi công tác Thời gian công nhận sáng kiến